Witamy na stronie

Dostawca w pro­gra­mie “Owoce w szkole” oraz “Szklanka mleka”

Ofi­cjalna strona firmy Prze­twór­nia Owo­cowo Warzywno Mię­sna “Rafiń­ski” s.c. Piotr Rafiń­ski, Ali­cja Rafiń­ska. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą.

Nowość!

Nowe opa­ko­wa­nia, nowa jakość.

Przed­sta­wiamy Pań­stwu nowe opa­ko­wa­nie pro­duk­tów, oraz jesz­cze lep­szą jakość naszych produktów.

 

Owoce-w-Skole-ikonka

Ważne Infor­ma­cja dla szkół: Szkoła powinna się zare­je­stro­wać do mecha­ni­zmu “OWS” w ARR (Agen­cji Rynku Rol­nego) poprzez wypeł­nie­nie doku­mentu reje­stro­wego i wysła­nie go do regio­nal­nej pla­cówki Agen­cji Rynku Rol­nego (woj. kujawsko-pomorskie– Agen­cji Rynku Rol­nego 85–605 Byd­goszcz, ul. Kasz­ta­nowa 57, woj. wiel­ko­pol­skie–Agen­cji Rynku Rol­nego 60–324 Poznań, … Czy­taj dalej

Owoce-w-Skole-ikonka

Infor­ma­cja o łącz­nej licz­bie por­cji owo­ców i warzyw otrzy­my­wa­nych przez jedno dziecko w II seme­strze roku szkol­nego 2011/2012 w ramach pro­gramu „Owoce w szkole” Agen­cja Rynku Rol­nego, na pod­sta­wie § 9 ust. 2 pkt 2) Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi z dnia 11 sierp­nia 2011 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wego … Czy­taj dalej