Sposób zaopatrzenia szkół na 2-gi semestr

Infor­ma­cja o łącz­nej licz­bie por­cji owo­ców i warzyw otrzy­my­wa­nych przez jedno dziecko w II seme­strze roku szkol­nego 2011/2012 w ramach pro­gramu „Owoce w szkole”

Agen­cja Rynku Rol­nego, na pod­sta­wie § 9 ust. 2 pkt 2) Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi z dnia 11 sierp­nia 2011 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wego zakresu zadań reali­zo­wa­nych przez Agen­cję Rynku Rol­nego zwią­za­nych z wdro­że­niem na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej pro­gramu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 168, poz. 1012, z późn. zm.) infor­muje, że w II seme­strze roku szkol­nego 2011/2012, dzieci będą otrzy­my­wały — przez okres 10 wybra­nych tygo­dni — łącz­nie 20 por­cji owo­ców i warzyw, tj. 2 razy w tygo­dniu.