Szklanka Mleka”- Umowy na rok 2012/ 2013

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że roz­po­czął się nabór szkół do pro­gramu “Szklanka Mleka” na rok 2012/ 2013. Zain­te­re­so­wane szkoły zapra­szamy do współpracy.