Uwaga szkoły!!! “Owoce w szkole”

Lada moment ukaże się nowe­li­za­cja ustawy doty­czą­cej spo­sobu zaopa­trze­nia szkół w pro­gra­mie “Owoce w szkole”. Nowela ta otwiera moż­li­wość reali­zo­wa­nia dostaw przez 10 tygo­dni. Aby sko­rzy­stać z więk­szej ilo­ści dostaw konieczne jest jak naj­szyb­sze anek­so­wa­nie umów.

W razie pytań pro­simy o kontakt.