Uwaga szkoły! Start programu “Owoce w szkole” 2012/2013

Ważne

Infor­ma­cja dla szkół:

  • Szkoła powinna się zare­je­stro­wać do mecha­ni­zmu “OWS” w ARR (Agen­cji Rynku Rol­nego) poprzez wypeł­nie­nie doku­mentu reje­stro­wego i wysła­nie go do regio­nal­nej pla­cówki Agen­cji Rynku Rol­nego (woj. kujawsko-pomorskie– Agen­cji Rynku Rol­nego 85–605 Byd­goszcz, ul. Kasz­ta­nowa 57, woj. wiel­ko­pol­skie–Agen­cji Rynku Rol­nego 60–324 Poznań, ul. Mar­ce­liń­ska 90). Doku­ment reje­stra­cyjny  znaj­duje się w poda­nym linku REJESTRACJA SZOŁY
  • Po zare­je­stro­wa­niu się szkoły pro­simy o wypeł­nie­nie umowy dostaw z naszą firmą w trzech egzem­pla­rzach i prze­sła­nie na adres naszej firmy: POWM „Rafiński”s.c., Bar­cin Wieś 103, 88–190 Bar­cin. Umowa znaj­duje się pod adre­sem: UMOWA DOSTAW