Ważne Infor­ma­cja dla szkół: Szkoła powinna się zare­je­stro­wać do mecha­ni­zmu “OWS” w ARR (Agen­cji Rynku Rol­nego) poprzez wypeł­nie­nie doku­mentu reje­stro­wego i wysła­nie go do regio­nal­nej pla­cówki Agen­cji Rynku Rol­nego (woj. kujawsko-pomorskie– Agen­cji Czy­taj dalej →
Infor­ma­cja o łącz­nej licz­bie por­cji owo­ców i warzyw otrzy­my­wa­nych przez jedno dziecko w II seme­strze roku szkol­nego 2011/2012 w ramach pro­gramu „Owoce w szkole” Agen­cja Rynku Rol­nego, na pod­sta­wie § 9 ust. 2 pkt 2) Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Rol­nic­twa Czy­taj dalej →
Lada moment ukaże się nowe­li­za­cja ustawy doty­czą­cej spo­sobu zaopa­trze­nia szkół w pro­gra­mie “Owoce w szkole”. Nowela ta otwiera moż­li­wość reali­zo­wa­nia dostaw przez 10 tygo­dni. Aby sko­rzy­stać z więk­szej ilo­ści dostaw konieczne jest jak naj­szyb­sze Czy­taj dalej →