O firmie

Firma Prze­twór­nia Owo­cowo– Warzywno– Mię­sna „RAFIŃSKI” s.c P. Rafiń­ski, A. Rafiń­ski powstała w 2000 r. Od początku ist­nie­nia na rynku zaj­mu­jemy się prze­twa­rza­niem owo­ców i warzyw. Naszym głów­nym pro­duk­tem są róż­nego rodzaju surówki oraz zestawy warzywne pro­du­ko­wane ze świe­żych produktów.

Od 2009 roku reali­zu­jemy pro­gram „Owoce w Szkole”. Za naszym pośred­nic­twem owoce oraz soki tra­fiają do uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa kujaw­sko– pomor­skiego i wielkopolskiego.

Od 2011 roku nasza firma nabyła rów­nież prawo do reali­za­cji pro­gramu „Szklanka mleka”.

Od momentu powsta­nia naszego przed­się­bior­stwa dbamy o swój roz­wój, posze­rze­nie dzia­łal­no­ści i zbie­ramy cenne bran­żowe doświadczenie.

Celem naszej firmy jest zapew­nie­nie Pań­stwu wyso­kiej jako­ści naszych produktów.

Zachę­camy do korzy­sta­nia z naszej oferty.