Owoce w Szkole”

Zasady dzia­ła­nia pro­gramu „Owoce w szkole”

O pro­gra­mie

Pro­gram „Owoce w Szkole” skie­ro­wany jest do uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych, admi­ni­stro­wany przez ARR (Agen­cja Rynku Rol­nego) i przez UE. Celem pro­gramu jest dłu­go­ter­mi­nowa zmiana nawy­ków żywie­nio­wych dzieci, przez zwięk­sze­nie udziału owo­ców i warzyw w ich codzien­nej die­cie, na eta­pie na któ­rym kształ­tuje się ich nawyki żywieniowe.

Warunki przy­stą­pie­nia do pro­gramu „Owoce w Szkole”

Aby szkoła mogła uczest­ni­czyć w pro­gra­mie musi popraw­nie zgło­sić chęć uczest­nic­twa w ARR a następ­nie pod­pi­sać umowę z jed­nym z dostaw­ców z wykazu zatwier­dzo­nych dostaw­ców opu­bli­ko­wa­nego przez Agen­cję Rynku Rol­nego na stro­nie inter­ne­to­wej Agen­cji Rynku Rol­nego (ARR).

For­mu­la­rze do pobrania:

Wię­cej infor­ma­cji na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej Euro­pej­skiego Pro­gramu “Owoce w szkole”

Nasze dzia­ła­nia

Nasza firma działa na obszarze:

  • powiat byd­go­ski
  • powiat wło­cław­ski
  • powiat koniń­ski
  • powiat toruń­ski
  • powiat ino­wro­cław­ski
  • powiat nakiel­ski
  • powiat mogi­leń­ski
  • powiat radzie­jow­ski
  • powiat alek­san­drow­ski

W bie­żą­cym roku szkol­nym zaufało nam ponad 150 pla­có­wek oświatowych.

Z każ­dym rokiem szkol­nym posze­rzamy obszar naszego dzia­ła­nia, jeśli masz pro­po­zy­cję współ­pracy zadzwoń!

Marchewka jabłko

Marchewka jabłko

Marchewka jabłko

Marchewka jabłko

Porcja dla szkół- jabłko z papryką

Porcja jabłko rzodkiewka

Porcja marchewka

 

 

Marchewka luz