Szklanka mleka”

O pro­gra­mie

Pro­gram „Szklanka mleka” skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów. Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych. Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez ARR (Agen­cja Rynku Rol­nego) i współ­fi­nan­so­wany z trzech źró­deł: UE, FPM, dopłaty krajowej.

Warunki Przy­stą­pie­nia do pro­gramu „Szklanka mleka”

Aby przy­stą­pić do pro­gramu „Szklanka mleka” należy pod­pi­sać umowę na dostawę mleka z jed­nym zatwier­dzo­nych dostaw­ców lub umowę i oświad­cze­nie o zakoń­cze­niu współ­pracy w przy­padku chęci zmiany dostawcy.

Jako Firma bie­rzemy na sie­bie odpo­wie­dzial­ność za reje­stra­cję pla­cówki oświa­to­wej w ARR.

Uwagi

W związku z warun­kami dopłaty kra­jo­wej do spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych dla szkół pod­sta­wo­wych w roku szkol­nym 2011/2012 zakoń­czy­li­śmy już reje­stra­cję w ARR. Zapra­szamy do współ­pracy w następ­nym roku.

Pozo­stałe pla­cówki mogą być reje­stro­wane w ciągu całego roku szkolnego.

Ceny pro­duk­tów

Aktu­alne ceny pro­duk­tów w ramach pro­gramu „Szklanka mleka”

Przed­szkole

Mleko białe UHT 0,25 l

0,46 zł/szt.

Mleko sma­kowe UHT 0,25 l

0,72 zł/szt.

Jogurt sma­kowy 0,25 l

0,82 zł/szt.

Mleko białe 1 litr

0,84 zł/litr

Szkoła pod­sta­wowa

Mleko białe UHT 0,25 l

0 zł

(do trzech razy w tygodniu)

Mleko sma­kowe UHT 0,25 l

0,24 zł/szt.

Jogurt sma­kowy

0,34 zł/szt.

Gim­na­zjum

Mleko białe UHT 0,25 l

0,46 zł/szt.

Mleko sma­kowe UHT 0,25 l

0,72 zł/szt.

Jogurt sma­kowy

0,82 zł/szt.

Szkoły śred­nie

Mleko białe UHT 0,25 l

0,56 zł/szt.

Mleko sma­kowe UHT 0,25 l

0,82 zł/szt.

Jogurt sma­kowy

0,92 zł/szt.